I. Általános felhívás

A Badacsonytomaj VN Kft. bérbeadás útján történő hasznosításra egyben meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő Badacsony Kisfaludy út felső részén lévő 14 m2 nagyságú, a Kisfaludy út középső részén található 21 m2 nagyságú, és a Badacsony un. Felső bazársoron lévő 21 m2. nagyságú   nyilvános illemhelyeket .

Az épületek kizárólag nyilvános illemhelyként üzemeltethetők. A nyilvános illemhelyeket minden év április 01.-től október 31.-ig kötelező üzemeltetni.

A bérleti szerződés időtartama:2022. évben a szerződés megkötésétől 2026. október 31-ig.

A bérleti díj évi rendszerességgel adott évre vonatkozóan egy összegben, előre esedékes minden év január 31. napjáig.

II. Pályázati feltételek, melyet a pályázatnak tartalmaznia kell:

1. Pályázó rövid bemutatkozása, neve, címe, személyes adatai, elérhetőségei, e-mail cím:

A pályázaton érvényes ajánlatot tehet:

 1. egyéni vállalkozó – a pályázathoz benyújtásra kell, hogy kerüljön az érvényes vállalkozói igazolvány hiteles másolata vagy azon igazolás, hogy az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vették.
 2. gazdasági társaság – pályázathoz benyújtásra kell, hogy kerüljön a hatályos létesítő okirat másolata, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot egyszerű másolatban, aláírási címpéldány (aláírási-minta) vagy annak hiteles másolata,

2 . NAV adóigazolást, hogy a pályázónak lejárt köztartozása nincs. Érvénytelen a pályázat abban az

     esetben, ha a pályázónak lejárt köztartozása van.

3.  Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely,

fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló lejárt tartozása nincs, illetve az

önkormányzattal szemben perben soha nem állt, és jelenleg sem áll. Érvénytelen a pályázat abban

az esetben, ha a pályázónak a helyi adók körében lejárt köztartozása van.

4. Nyilatkozat a bérleti díj összegéről, amely 2022. évben fixen 1.500.000.- Ft. A bérleti díjon felül a Pályázónak vállalnia   kell a rezsi költségek megfizetését is. A bérleti díj az általános forgalmi adótól mentes.

5. A pályázó azon kötelezettségvállaló nyilatkozata, hogy 2022. évtől kezdődően évi minimum

1.500.000.- Ft/év bérleti díjat számla ellenében átutalással megfizeti a számlán szereplő bankszámlára (további években az fogyasztói árindex mértékével növelt összeget), illetve hogy a rezsi költséget (víz- és csatornadíj, stb.) havonta a Badacsonytomaj VN KFT által kiállított számla ellenében határidőben átutalással megfizeti.

7. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket elfogadja, és azokat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

8.  A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához.

9.  A pályázó egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság képviselőjének nyilatkozata arról, hogy

hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaj VN Kft. számítógépes

  adatbázisában történő rögzítéséhez és tárolásához, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy a

  www.bvu.hu weboldalon lévő adatvédelmi tájékoztatót megismerte és elfogadja.

10. Pályázó nyilatkozata, hogy a jelenleg érvényben lévő és az esetlegesen későbbiekben fennálló vészhelyzet figyelembevételével teszi meg az ajánlatát és lemond az erre való hivatkozással történő kifogásairól, szerződés megtámadásáról, valamint egyéb igényérvényesítéseiről.

11. Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati felhívás mellékletét képező bérleti szerződést megismerte és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

III. Licittárgyalás

A Badacsonytomaj VN Kft. minimum két érvényes pályázat beérkezése esetén licittárgyalást tart.

 1. A licittárgyalás időpontja: 2022. március 23. 13 óra
 2. A licittárgyalás helyszíne: Badacsonytomaj VN Kft. irodaépülete (cím: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.)
 3. A licittárgyaláson pályázó részéről törvényes képviselője vagy egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó vehet részt. Ezen személyek képviseletében meghatalmazott kizárólag ügyvéd által ellenjegyzett- vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazással vehet részt. A meghatalmazás tartalmilag akkor érvényes, ha az kötelezettségvállalásra is kiterjed, illetve tartalmazza a meghatalmazott elfogadó nyilatkozatát a meghatalmazásra.
 4. A licittárgyaláson a licitlépcső 100.000 Ft. A licitálás a pályázat benyújtásakor megajánlott legmagasabb éves bérleti díjról indul. A negatív licit érvénytelen.
 5. A licittárgyalást az a pályázó nyeri, aki a legmagasabb éves bérleti díjat ajánlja meg. A licittárgyalás nyertese kötelezettségvállaló nyilatkozatott kell, hogy tegyen a licit lezárásával a licittárgyaláson megajánlott bérleti díj pályázati felhívásban meghatározott módon történő megfizetésére.

IV. A pályázat elbírálásának szempontjai:

 1. Pályázó tevékenységi körében szerepel az illemhely működtetése, vagy szerződés kötésig felveszi a tevékenységi körébe.                 

Igazolás módja:

 • vállalkozói igazolvány/társasági szerződés , vagy
 • pályázó érvényes engedélye a tevékenység gyakorlásáról

A pályázat nyertese az a pályázó, aki határidőben érvényes pályázatot nyújtott be és a legmagasabb licitösszeget ajánlotta meg,

V. Egyéb feltételek:

 1. Pályázat elbírálására a licittárgyalás lefolytatását követően egy órán belül sor kerül.
 2. A szerződéskötés időpontja: A pályázat elbírálását követően 5 munkanapon belül, amennyiben a szerződés megkötésére nem személyesen kerül sor a Badacsonytomaj VN Kft. irodájában, úgy a bérlő által aláírt és a bérleti díj összegével, valamint saját adataival kiegészített szerződés beérkezésének a határideje a pályázat elbírálását követő 5. munkanap 16 órája. Az üzlethelyiség birtokbavételére a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül kerül sor, birtokbavételi jegyzőkönyv felvétele mellett, amennyiben az első évre vonatkozó bérleti díj (a pályázati biztosíték összegének figyelembevételével) a Badacsonytomaj VN Kft. bankszámláján jóváírásra kerül.
 3. A második legmagasabb licitösszeget megajánlott pályázóval kerül a bérleti szerződés megkötésre, amennyiben a nyertes pályázó a bérleti szerződést az elbírálást követő 5 munkanapon belül személyesen nem köti meg, vagy határidőig a részéről aláírt szerződést nem küldi vissza.
 4. Nem pályázhat, illetve pályázata érvénytelen azon pályázónak, aki az elmúlt 3 évben a Badacsonytomaj Város Önkormányzata által, vagy annak tulajdonában álló gazdasági társaság által kiírt pályázaton nyertesként hirdettek ki és a szerződését nem kötötte meg vagy a bérleti díjat határidőre nem fizette meg.
 5. Nem pályázhat, illetve pályázata érvénytelen azon pályázónak, aki Badacsonytomaj Önkormányzatával vagy annak tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben peres eljárást kezdeményezett.

VI. Bérleti szerződés alapvető feltételei:

 1. A bérleti jogviszony időtartama: a birtokbavételtől  2026. október 31.-ig.
 2. Abban az esetben, ha a nyertes pályázó a szerződéskötést követően a birtokbavételt megtagadja, akkor a bérleti díj 10%-ának megfelelő bánatpénzt köteles megfizetni a Badacsonytomaj VN Kft-nek.
 3. A bérleti díjat minden tárgyév január 31. napjáig az adott évre vonatkozóan egy összegben előre köteles a Bérlő számla ellenében megfizetni.
 4. Bérlő a rezsiköltség megfizetésére számla ellenében köteles a számlában meghatározott határnapig.
 5. Bérlő a bérleményt a pályázati feltételeknek megfelelő funkcióra veszi bérbe, a funkcióváltásra nincs lehetőség.
 6. .
 7. Bérlő a bérlemény üzemeltetésének jogát nem adhatja át.
 8. Bérbeadó a felek közötti bérleti szerződésben további kikötéseket is tehet, de az itt felsorolt kikötésekhez Bérbeadó kötve van.

VII. A pályázat benyújtásának határideje és további követelmények:

 1. A Pályázati ajánlatokat zárt és sértetlen borítékban, egy eredeti példányban személyesen vagy postai úton a Badacsonytomaj VN Kft.-hez (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet) kell benyújtani, legkésőbb 2022. március 23. 12:00 óráig. Ezen időpontig a pályázatnak be kell érkeznie. A Badacsonytomaj VN Kft. a pályázatok bontását 12:01 perckor jegyzőkönyv felvétele mellett megkezdi és mindaddig nem fejezi be, míg az összes benyújtott pályázat felbontását be nem fejezte. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a pályázó nevét és a megajánlott bérleti díj összegét. A bontást ABC sorrendbe kell lefolytatni.
 2. A borítékon fel kell tüntetni „Pályázat nyilvános illemhelyekre”
 3. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Egyéni vállalkozók vagy gazdasági társaságok kizárólag önállóan és saját nevükben tehetnek ajánlatot.
 4. Határidőn túl benyújtott pályázatokat a Badacsonytomaj VN Kft. nem veszi át.
 5. A pályázati ajánlat eredeti példányát a mellékletekkel együtt oldalszámokkal kell ellátni és lapozhatóan, de bontás mentesen össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. A címlapot és a hátlapot, – ha vannak, – nem kell, de lehet számozni. A pályázat minden oldalát – beleértve annak mellékleteit – is cégszerű aláírással (egyéni vállalkozó: saját kezű aláírással és bélyegzővel, gazdasági társaság: aláírási címpéldányon megadott módon történő aláírás) kell ellátni!

VIII. Egyéb lényegi információk:

A Badacsonytomaj VN Kft. a pályázat során hiánypótlásra nem ad lehetőséget. A hiányosan vagy formai okokból nem megfelelően benyújtott pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. Pályázni érvényesen kizárólag a pályázatban feltüntetett bérlemény bérleti jogára lehet.

A pályázati dokumentációt minden pályázó saját költségén és veszélyére állítja össze. Badacsonytomaj VN Kft. a pályázati felhívás visszavonása vagy indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a pályázóknak semmilyen kompenzációt, kártérítést vagy egyéb költséget nem térít meg.

Jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi a bérleti szerződés.

A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy a pályázati felhívását bármikor visszavonja, módosítsa vagy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Badacsonytomaj, 2022. március 03.

                                                                  ……………………………

                                                                 Rakics Anna

                                                                  ügyvezető